ΣΧΟΛΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  ΒΑΡΗΣ

2011 - 2012

 

Α1        
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΤΟΛΙΑΣ ΣΕΡΒΟΥ ΣΕΡΒΟΥ
ΣΕΡΒΟΥ ΜΙΛΙΛΗ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΛΙΑΣ
ΠΑΧΙΔΗΣ ΡΩΣΣΗ ΠΑΧΙΔΗΣ ΜΙΛΙΛΗ ΣΕΡΒΟΥ
ΣΕΡΒΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΡΩΣΣΗ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΟΥ
ΣΑΜΑΡΑΣ-ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΗΣ ΣΕΡΒΟΥ ΣΕΡΒΟΥ ΒΑΓΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟΛΙΑΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΠΙΤΣΙΟΥ ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΧΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΕΡΒΟΥ ΣΕΡΒΟΥ ΠΑΧΙΔΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ
       
Α2        
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΣΕΡΒΟΥ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΤΣΙΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΛΙΑΣ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΛΙΑΣ ΤΟΛΙΑΣ ΣΕΡΒΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗ
ΜΙΛΙΛΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΡΩΣΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΠΑΧΙΔΗΣ
ΡΩΣΣΗ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΧΙΔΗΣ ΒΑΓΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΕΡΒΟΥ ΣΕΡΒΟΥ ΣΕΡΒΟΥ ΠΑΧΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ-ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΧΙΔΗΣ ΜΙΛΙΛΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
       
Α3
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΜΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΣΟΥΚΑΛΗ
ΜΙΛΙΛΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΧΙΔΗΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΧΙΔΗΣ
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΙΤΣΙΟΥ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΙΛΙΛΗ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΑΓΙΑ
ΡΩΣΣΗ ΣΑΜΑΡΑΣ -ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΗΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΜΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΑΜΑΡΑΣ -ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΗΣ ΠΑΧΙΔΗΣ ΚΟΡΜΗΣ ΡΩΣΣΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΧΙΔΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
       
Β1        
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΙΤΣΙΟΥ ΤΟΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΒΑΓΙΑ
ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΜΙΛΙΛΗ ΠΑΧΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΙΛΙΛΗ ΠΑΧΙΔΗΣ ΜΙΛΙΛΗ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΙΛΗ
ΠΑΧΙΔΗΣ ΒΑΓΙΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΛΙΛΗ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΗΣ
ΤΟΛΙΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ-ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΗΣ ΓΑΛΛΙΚΑ ΤΟΛΙΑΣ ΠΑΧΙΔΗΣ
       
Β2        
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΟΡΜΗΣ ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΟΡΜΗΣ ΚΩΤΣΕΛΗΣ
ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΗΛΙΩΝΗ
ΠΙΤΣΙΟΥ ΜΙΛΙΛΗ ΜΗΛΙΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΗΛΙΩΝΗ ΚΑΡΑΒΑ ΜΗΛΙΩΝΗ ΜΗΛΙΩΝΗ ΚΟΡΜΗΣ
ΚΑΡΑΒΑ ΜΙΛΙΛΗ ΜΙΛΙΛΗ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΓΙΑ
ΜΙΛΙΛΗ ΒΑΓΙΑ ΣΑΜΑΡΑΣ -ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΗΣ ΜΙΛΙΛΗ
       
Β3
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΟΡΜΗΣ ΚΟΡΜΗΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΜΗΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΧΙΔΗΣ ΠΑΧΙΔΗΣ ΠΙΤΣΙΟΥ ΜΙΛΙΛΗ ΤΣΟΥΚΑΛΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΧΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΧΙΔΗΣ
ΜΙΛΙΛΗ ΣΑΜΑΡΑΣ -ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ-ΤΣΑΜΟΥΤΑΛΗΣ ΚΑΡΑΒΑ ΜΙΛΙΛΗ
ΚΑΡΑΒΑ ΜΙΛΙΛΗ ΜΙΛΙΛΗ ΒΑΓΙΑ ΒΑΓΙΑ
       
Γ1        
 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΛΑΠΠΑΣ
ΠΙΤΣΙΟΥ ΛΑΠΠΑΣ ΜΗΛΙΩΝΗ ΛΑΠΠΑΣ ΚΟΡΜΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΜΗΛΙΩΝΗ ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΣΑΜΑΡΑΣ -ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΣΑΜΑΡΑΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ
ΛΑΠΠΑΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΚΑΤΣΑΜΠΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗ ΚΑΤΣΑΜΠΑ
ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΡΜΗΣ ΜΗΛΙΩΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
       
Γ2
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΗΛΙΩΝΗ ΓΑΛΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΗΛΙΩΝΗ ΛΑΠΠΑΣ ΜΗΛΙΩΝΗ
ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΚΟΡΜΗΣ ΚΩΤΣΕΛΗΣ
ΜΗΛΙΩΝΗ ΛΑΠΠΑΣ ΛΑΠΠΑΣ ΓΑΛΛΙΚΑ -ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΑΤΣΑΜΠΑ
ΠΙΤΣΙΟΥ ΛΑΠΠΑΣ ΣΑΜΑΡΑΣ -ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΛΑΠΠΑΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗ ΚΟΡΜΗΣ ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ -ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ
ΜΗΛΙΩΝΗ ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΛΙΩΝΗ ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΚΑΤΣΑΜΠΑ
       
Γ3
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ -ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΜΗΣ
ΚΟΡΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΛΑΠΠΑΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΗ ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΠΙΤΣΙΟΥ - ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΤΣΕΛΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΑΠΠΑΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΙΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΠΠΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΛΑΠΠΑΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ -ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ